top of page

Privacybeleid

Versie 1.0, geldig vanaf 20 mei 2018

 

Welkom op de website van Nocto, www.noctoapp.com & www.noctoapp.club. Wanneer u onze website betreedt en gebruikt, dient u kennis te nemen van de voorwaarden van deze disclaimer.  

 

BEGRIPPEN

  • webpagina: iedere webpagina, onderdeel van de domeinen www.noctoapp.com en www.noctoapp.club, waarin de redactie een hyperlink naar deze disclaimer heeft geplaatst met de bedoeling deze op die webpagina van toepassing te laten zijn

  • redacteur: de geautoriseerde redacteur van de webpagina

  • gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de webpagina

  • gebruik: onder andere laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, onderzoeken, luisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruiken aangeboden diensten, om rechtshandelingen te plegen

  • inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, lay-out, vormgeving, hyperlinks, video- of geluidsfragmenten en alle andere objecten op de webpagina

  • schade: directe of indirecte en gevolgschade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens, omzetderving, gederfde inkomsten/winst en elk ander economisch nadeel

 

DOMEIN

Deze disclaimer is van toepassing op deze webpagina. Door gebruik te maken van de webdomeinen www.noctoapp.com of www.noctoapp.club en haar hoofd- en subpagina's stemt de gebruiker onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1 INHOUD

De redacteur stelt de inhoud van deze webpagina 'as is', zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle inhoud op deze webpagina is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden om u in staat te stellen meer te weten te komen over Nocto en de diensten die wij leveren. De gepresenteerde informatie is mogelijk niet actueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ondanks de inspanningen van de redactie om alle informatie zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig en/of verouderd is. De redactie sluit aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die (mogelijk) ontstaat als gevolg van of verband houdt met het - al dan niet legitiem - gebruik van deze webpagina.

 

3.2 HYPERLINKS, BESTANDEN & UITDRUKKINGEN VAN DERDEN

De redactie sluit aansprakelijkheid uit voor de inhoud van enig bestand of uiting van derden die zijn verbonden met of gepubliceerd op deze webpagina, evenals voor de inhoud van enige webpagina van derden die toegankelijk is via hyperlinks op deze webpagina . Het opnemen van bestanden of uitingen van derden op deze webpagina betekent niet dat de redacteur de inhoud ervan bevestigt of aanmoedigt. Het opnemen van hyperlinks op deze webpagina impliceert geen associatie of relatie tussen de redacteur en de derde partij en vormt of impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van de derde partij door de redacteur, of de goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van de redactie door de derde partij. De hyperlinks impliceren geen wettelijke bevoegdheid om beschermde rechten van anderen te gebruiken die in de (inhoud van de) hyperlinks worden weergegeven. De redactie staat niet in voor en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of volledigheid van de inhoud die direct of indirect wordt weergegeven op gehyperlinkte sites.

 

3.3 TOEGANKELIJKHEID

Ondanks de inspanningen om de webpagina te allen tijde voor het publiek toegankelijk te maken, is dit niet altijd het geval. De redactie sluit aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die (mogelijk) ontstaat als gevolg van of verband houdt met de onmogelijkheid om de (inhoud van) de webpagina te raadplegen. De redactie behoudt zich het recht voor de webpagina (tijdelijk) offline te halen, de toegang tot de webpagina te blokkeren en de toegang tot de webpagina te bewaken. Waar u op deze webpagina informatie kunt indienen, is dit op eigen risico. Het is geen garantie dat uw informatie wordt ontvangen. Aan het aanleveren van informatie kunnen geen verwachtingen worden ontleend.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Oneigenlijk en/of onbevoegd gebruik van deze webpagina maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van de redactie en/of andere derden die mogelijk hebben bijgedragen aan deze webpagina, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de rechthebbende(n). ). Geen enkel deel van de teksten, afbeeldingen, illustraties, lay-out, ontwerp, handelsmerken en logo's, en enige andere inhoud die op deze webpagina wordt weergegeven, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch - nu bekend of hierna uitgevonden - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redacteur. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door de redacteur, stemt de gebruiker ermee in de inhoud van deze webpagina niet te koppelen aan een andere website, noch (de inhoud van) deze webpagina te associëren of te framen met een andere website of met enig ander materiaal dat toebehoort aan enige andere entiteit.

 

VRIJWARING

De gebruiker vrijwaart de redactie en haar zakenpartners van aansprakelijkheid en van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder begrepen kosten van (rechts)vertegenwoordiging, die het gevolg zijn van of in enig opzicht verband houden met het gebruik van deze webpagina en/of inbreuken op rechten van derden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op alle geschillen met betrekking tot deze webpagina en de inhoud ervan is Nederlands recht van toepassing en wordt uitsluitend beslecht door de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

 

Contact

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk vereist door de lokale wetgeving, zal elke kennisgeving aan ons worden gedaan door een van beide;

  1. aangetekende post naar: Nocto International BV, Churchillplein 44, 3011 EW Rotterdam, Nederland, of

  2. per e-mail naar:  info@noctoapp.com

 

Elke kennisgeving aan u wordt gedaan op het e-mailadres dat u ons tijdens het registratieproces hebt verstrekt.

 

Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn gegeven vijf (5) dagen na ontvangst van de mailing in onze brievenbus.

 

Kennisgeving wordt binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail in behandeling genomen.

 

Het misbruik van alcohol is gevaarlijk voor uw gezondheid, gelieve met mate te consumeren.

 

© Nocto International BV 2016-2022

bottom of page