top of page

Licentieovereenkomst

Versie 1.0, geldig vanaf 20 mei 2018

 

Invoering

Deze mobiele softwareapplicatie (app) is gemaakt door en is eigendom van Nocto International BV, hierna te noemen “Nocto”, “wij”, “ons” en “onze”. Nocto is de exclusieve eigenaar van alle (intellectuele eigendoms)rechten op deze software en alle bijbehorende documentatie, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright en handelsmerken. Nocto doet gelden alle wettelijke en morele rechten onder elk rechtsgebied. Om onze app en diensten te downloaden en te gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn. Door "accepteren" te selecteren, garandeer je dat je ten minste 18 jaar oud bent, dat je de wettelijke bevoegdheid hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan en dat je niet wordt uitgesloten door wetgeving en dat de informatie die je verstrekt waar, nauwkeurig en altijd zal zijn. compleet.  

 

Onze diensten

We bieden een platform dat via deze app toegankelijk is voor onze gebruikers en dat toegankelijk is voor derden, zoals bars, clubs, restaurants en hotels, die hun locaties of groepen via onze website bij onze diensten hebben geregistreerd. Deze overeenkomst regelt uw gebruik van ons platform via onze app. Het brengt geen juridische relatie tot stand tussen u en andere derden. Na het aanmaken van een account krijgt u toegang tot ons online platform en kunt u realtime foto's en video's plaatsen van de locatie die u bezoekt en/of het evenement dat u bijwoont. We noemen dit “Inzichten”. Om Insights te kunnen plaatsen, moet je binnen een straal van 100 meter zijn van de locatie/het evenement waarvan je Insights plaatst. Om te kunnen verifiëren of u zich binnen dit bereik bevindt, moeten de GPS-/locatieservices van uw mobiele apparaat zijn ingeschakeld. Door deze overeenkomst te accepteren, gaat u ook akkoord met ons privacybeleid, wat betekent dat u geïnformeerde toestemming hebt gegeven voor het bewaken van uw locatie, naast andere persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen de inhoud die door andere gebruikers is geplaatst, leuk vinden. Voor elk veelvoud van 10 likes die een gebruiker ontvangt op zijn geposte Insights, worden ze beloond met 1 eenheid van onze in-app-token voor hun bijdrage aan het platform. We noemen deze credits “Nocs”. U kunt ook Noc's verzamelen door nieuwe gebruikers naar ons platform te verwijzen, maar alleen wanneer de verwezen persoon daadwerkelijk een account aanmaakt in onze app en onze diensten gaat gebruiken en de nieuwe gebruiker de gebruikersnaam vermeldt van degene die hem heeft doorverwezen. De Nocs die je verzamelt, kunnen worden besteed aan het kopen van Deals die worden aangeboden door de locaties en groepen die ook deel uitmaken van onze Nocto-community.  

 

Licentieovereenkomst

Door "accepteren" te selecteren en onze app te downloaden, gaat u een bindende licentieovereenkomst aan met Nocto International BV en gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst. U gaat ook akkoord met ons privacybeleid, dat een belangrijk en integraal onderdeel van deze overeenkomst vormt. Onze Privacy Policy is in te zien op onze website (Privacy Policy) en na installatie via de instellingen in de app. Door deze overeenkomst en ons privacybeleid te accepteren, geeft u ons geïnformeerde toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.  

 

Omvang van de licentie

Door onze app te gebruiken, krijgt u slechts een royaltyvrije, beperkte, niet-exclusieve, niet-commerciële licentie om één exemplaar van onze softwaretoepassing op uw mobiele apparaat te downloaden, te installeren en te gebruiken. In geen geval wordt onze software, de broncode, een kopie ervan of de rechten die zijn verbonden aan een van de bovengenoemde, overgedragen of verkocht aan u. Deze licentie is beperkt en u mag onder geen enkele omstandigheid:

  • exploiteren, kopiëren, distribueren, overdragen of in sublicentie geven van onze software of een deel ervan

  • vertalen, aanpassen, wijzigen, wijzigen of enig afgeleid werk maken van onze software of een deel ervan

  • onze software of een deel ervan decompileren of reverse-engineeren, behalve voor de doeleinden voorzien in de EU-softwarerichtlijn, aangezien aan alle voorwaarden naar behoren is voldaan

  • spiegel de software of de inhoud of een deel ervan gepresenteerd in de app op een andere server

 

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Gebruikers kunnen inhoud uploaden en bijdragen aan onze app, zoals foto's, video's, berichten en opmerkingen. Wanneer u inhoud uploadt, garandeert u dat u over alle benodigde rechten beschikt om die inhoud te gebruiken en te uploaden, zoals auteursrechten en privacyrechten, en dat uw inhoud geen rechten van derden, toepasselijke wetten en overeenkomsten schendt. U stemt ermee in geen discriminerende, pornografische, gewelddadige of andere aanstootgevende inhoud naar onze app te uploaden. We kunnen de geüploade inhoud soms controleren en beoordelen. Als we vaststellen dat inhoud rechten, wetten of overeenkomsten schendt, kunnen we naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot dergelijke inhoud uitschakelen, dergelijke inhoud verwijderen en/of het account verwijderen van de gebruiker die verantwoordelijk is voor het uploaden van dergelijke inhoud. Wanneer we door gebruikers of derden op de hoogte worden gesteld van een schending van hun rechten of van toepasselijke wetten of overeenkomsten in geüploade inhoud, zullen we hun claim onderzoeken en passende maatregelen nemen, afhankelijk van onze bevindingen. Hierbij kunnen ook bovengenoemde maatregelen vallen.

 

Vrijwaring van garanties

Onze app wordt geleverd op een 'as is'-basis. Het gebruik van onze app en diensten is op eigen risico. Wij geven geen garanties over het functioneren van onze app en diensten. We geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verbeteringen, fouten of beveiligingslekken.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om onze app en diensten te gebruiken, al dan niet voorzienbaar en zelfs als wij of een bevoegde vertegenwoordiger van ons mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Het gebruik van onze app en onze diensten is op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor inhoud die door gebruikers of derden naar ons platform is geüpload. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u verstrekte informatie die onjuist, onjuist, onvolledig of niet up-to-date blijkt te zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over uw leeftijd, geslacht, afkomst en locatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt door derden, zoals locaties en of groepen, inclusief, maar niet beperkt tot, evenementen, deals en aanbiedingen om Nocs uit te geven.

 

Inbreuk en vrijwaring

U stemt ermee in als enige aansprakelijk te zijn voor eventuele inbreuken op de rechten van derden als gevolg van het gebruik van onze app en diensten. U vrijwaart ons volledig wanneer wij door een derde partij zouden worden betrokken bij een claim die het gevolg is van uw gebruik van onze app en diensten. Hieronder vallen alle kosten om ons in rechte te verdedigen tegen aanspraken van derden, zowel in de gerechtelijke als buitengerechtelijke, alsmede alle directe en indirecte schade - gederfde winst, bedrijfsstagnatie en reputatieschade daaronder begrepen - voortkomend uit of als gevolg van van deze beweringen.

 

Beëindiging

We kunnen op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving, deze overeenkomst beëindigen of opschorten. Bij beëindiging van de overeenkomst bent u verplicht het gebruik van onze software per direct te staken en alle onderdelen van onze software te de-installeren.

 

Veranderingen

We kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden van deze overeenkomst en ons privacybeleid aanpassen. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele materiële wijzigingen. Voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden, moet u de nieuwe voorwaarden in de app accepteren. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze app. Door de nieuwe voorwaarden te accepteren en door te gaan met het gebruik van onze app, erkent u en geeft u aan dat u akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen en bent u bijgevolg gebonden aan de voorwaarden van de nieuwe versie van de overeenkomst en ons privacybeleid, dat alle voorgaande overeenkomsten vervangt.

 

Promoties

Af en toe bieden we u de kans om deel te nemen aan speciale aanbiedingen via de app. Speciale promoties kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke andere algemene voorwaarden. Als de bepalingen van de algemene voorwaarden van een speciale actie in strijd zijn met de voorwaarden van deze overeenkomst, prevaleren die afzonderlijke voorwaarden.

 

Scheidbaarheid

Ons falen om enig recht of bepaling van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Mocht een bepaling van deze overeenkomst om welke reden of in welke mate dan ook in een rechtsgebied ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal een dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen enkele manier de overige bepalingen aantasten of ongeldig of onafdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover wettelijk toegestaan.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij anders vereist door dwingend recht van een rechtsgebied, zal elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst, de uitvoering en de interpretatie ervan uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

 

Contact

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk vereist door de lokale wetgeving, zal elke kennisgeving aan ons worden gedaan door een van beide;

  1. aangetekende post naar: Nocto International BV, Churchillplein 44, 3011 EW Rotterdam, Nederland, of

  2. per e-mail naar:  info@noctoapp.com

 

Elke kennisgeving aan u wordt gedaan op het e-mailadres dat u ons tijdens het registratieproces hebt verstrekt.

 

Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn gegeven vijf (5) dagen na ontvangst van de mailing in onze brievenbus.

 

Kennisgeving wordt binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail in behandeling genomen.

 

Het misbruik van alcohol is gevaarlijk voor uw gezondheid, gelieve met mate te consumeren.

 

© Nocto International BV 2016-2022

bottom of page